Regionálny dvojtýždenník Slovenská brána čitateľom prináša vždy aktuálne informácie z diania v regióne, zameriava sa na levickú, zlatomoravskú a novobanskú oblasť. Meniny na web
O nás Regionálny dvojtýždenník Slovenská brána vychádza každý párny týždeň v stredu vo Vydavateľstve SB PRESS Tlmače, na 16 stranách v náklade 3000 kusov. Čitateľom prináša aktuálne informácie z diania v regióne, zameriava sa na levickú, zlatomoravskú a novobanskú oblasť. Uverejňuje spravodajstvo zo života v jednotlivých mestách a obciach, pravidelný priestor dostávajú príspevky dopisovateľov, aby sme zachytili všetky udalosti v našom regióne. Všetky materiály dopĺňame fotografiami. Slovenská brána nadviazala na tradíciu podnikových novín Kirovec, v každom druhom vydaní v 4-stranovej prílohe mapuje aktuálne dianie v spoločnosti SES Tlmače.

Od Pohronského kotlára k Slovenskej bráne

V tomto roku si pripomíname 60. výročie začatia výroby v Levickej kotlárni, z ktorej vyrástol za šesť desaťročí významný strojársky podnik. Ruka v ruke s týmto výročím ide 60. výročie vyjdenia prvého čísla závodných novín Pohronský kotlár, z ktorých za dlhých a zložitých šesťdesiat rokov vyrástli noviny dodnes sa prihovárajúce zamestnancom SES a čitateľom zo širokého okolia. Mesiac pred spustením výroby v Levickej kotlárni, presne 1. marca 1951, vyšlo 1. číslo Pohronského kotlára. Bolo rozmnožené cyklostylom v náklade asi 100 kusov. Na titulnej strane novín bola báseň predsedu prvej redakčnej rady Ľubomíra Bátovského a úvodný článok riaditeľa podniku Ing. Františka Váchala pod názvom Na cestu. Noviny niekoľkokrát zmenili svoj názov. Z Pohronského kotlára a My Kirováci, neskôr v roku 1956 na Kotlár (od 1. 1. 1968 ako súčasť okresných novín Pohronie) a od roku 1971 zasa ako samostatné závodné noviny Kirovec. Naposledy v októbri v roku 1990 boli noviny premenované na Slovenskú bránu. Po prvom redaktorovi Ľubomírovi Bátovskom noviny zostavovali a tvorili Jozef Hlaváč (1955), Ján Ľahký (1956 - 1959), Ján Horniačik (1959 - 1970), Július Záhorský (1971 - 1989), Klára Fusková (1989 - 1990), PhDr. Monika Nemčeková (1990 - 2003) a Mgr. Vanda Prandorfyová (od 1. augusta 2003). Samozrejme, redaktori sa vždy pri tvorbe novín opierali o prácu redakčných rád a príspevky dopisovateľov. Ich mená sú zachytené v archivovaných číslach novín. Medzi prvých tvorcov patria Karol Kotora, Laco Dobrovoľný, Anton Uhnák, František Frišták, Jozef Buzáši, Ján Bešina, Jozef Krovina, Alfonz Majtán, Anna Michalovičová, Viliam Páleník, Ing. Cyril Švolík. Neskôr na stránkach novín najčastejšie čítame články Karola Švarala, Štefana Hrušovského, Jozefa Melichera, Mareka Havrana, Emila Holečku, Štefana Farkaša a mnohých ďalších. Žiaľ, všetky ročníky novín sa nezachovali, ale tie čo zostali v archíve, zachytávajú prácu, starosti i úspechy zamestnancov nášho podniku za uplynulých 60 rokov. Sú kronikou, ktorá písmom i fotografiou zachytila pre ďalšie generácie atmosféru jednotlivých rokov. Prvé prieniky slovenských ľudí do ďalekých krajín sveta. Podnikový život i ten mimo neho, v ktorom sa utužovali medziľudské vzťahy. Zmeny nielen na pôde podniku, ale i v okolitom regióne. Dôležité miesto v novinách vždy mala kultúra a historické články, cez ktoré autori hľadali korene a základy, na ktorých treba stavať budúcnosť. Dnešná podoba dvojtýždenníka Slovenská brána sa v tejto podstate nelíši od svojich predchodcov. Aj ona zachytáva dianie v spoločnosti Slovenské energetické strojárne a.s. Tlmače, (aj keď už len raz mesačne v prílohe SES), život spolupracovníkov mimo zamestnania, udalosti v regióne, kultúru, šport, a aj ona sa pri každej príležitosti obzerá do histórie a kladie si za cieľ pripomínať historické korene a kultúrne dedičstvo predošlých generácií.